KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - MÔN HÓA HỌC

Tác giả: Hương Giang

  • KTDL1443 (09:05 08/04/2016)
  • 16 lượt
  • 90 phút
  • 50 câu
  • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào