KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - MÔN HÓA HỌC

Mã đề thi: KTDL1443 (09:05 08/04/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

16

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống