Thông tin đề

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG - MÔN HÓA HỌC

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Tự do

Giới thiệu đề