Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức

Lớp

8

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Phép nhân và phép chia các đa thức

Mã đề thi: KTDL325 (20:46 28/02/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

842

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích các đa thức thành nhân tử