Thông tin đề

Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức

Lớp

8

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Phép nhân và phép chia các đa thức

Tự do

Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích các đa thức thành nhân tử