Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Lớp

10

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Mã đề thi: KTDL341 (22:47 28/02/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

68

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Ôn tập khái niệm mệnh đề, tập hợp

Đề thi đã bị gỡ xuống