Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Lớp

10

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Mã đề thi: KTDL341 (22:47 28/02/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

68

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Ôn tập khái niệm mệnh đề, tập hợp