Thông tin đề

Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Tự do

Ôn tập khái niệm mệnh đề, tập hợp