Kiểm tra Điện học lần 3

Lớp

9

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Điện học

Mã đề thi: KTDL425 (13:30 29/02/2016)

Người tạo đề

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do