Kiểm tra chương 2

Lớp

3

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Mã đề thi: KTDL446 (15:01 29/02/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

2

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do