Test for Unit 10

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 12

Kiểm tra chương: Endangered species

Tác giả: Trần Thị Oanh

 • KTDL456 (15:33 29/02/2016)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin

Đề thi tự do

Vocabulary and Grammar in Unit 10.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Test unit 1 - Home life
 • 6 lượt
 • 30 phút
 • 5 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra về dạng đọc hiểu 5
 • 7 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về dạng đọc hiểu 4
 • 15 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về dạng đọc hiểu 3
 • 9 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về dạng đọc hiểu 2
 • 10 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về dạng đọc hiểu 1
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về trọng âm của từ có 2 âm tiết
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về trọng âm của từ có 3 âm tiết
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 30 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về thì hiện tại hoàn thành
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra về trọng âm
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin