Thông tin đề

Kiểm tra chương 2

Lớp

3

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Tự do