Kiểm tra chương âm học

Lớp

7

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Âm học

Mã đề thi: KTDL463 (16:01 29/02/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

3

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống