Thông tin đề

Kiểm tra chương âm học

Lớp

7

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Âm học

Tự do