Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Lớp

2

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Ôn tập và bổ sung

Mã đề thi: KTDL5133 (21:32 14/08/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

340

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Kiểm tra các kĩ năng:

- Nhận biết thứ tự các số đến 100.

- Tính tổng (khi biết các số hạng), tính hiệu (khi biết số bị trừ và số trừ).

- Đổi các đơn vị đo lường với các số đo là dm và cm.

- Số liền trước, số liền sau.

- Giải các bài toán liên quan đến phép tính cộng và trừ.