Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Lớp

4

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Mã đề thi: KTDL5208 (14:40 15/08/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

613

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG