Thông tin đề

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Lớp

4

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Tự do

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG