Thông tin đề

KIỂM TRA CHỦ ĐIỂM MĂNG NON

Lớp

3

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Măng non

Tự do

Kiểm tra các kĩ năng Tiếng Việt lớp 3 thuộc chủ điểm MĂNG NON (Tuần 1 và Tuần 2)