KIỂM TRA CHỦ ĐIỂM MĂNG NON

Lớp

3

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Măng non

Mã đề thi: KTDL8874 (15:06 30/08/2016)

Người tạo đề

Số lượt thi

199

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Kiểm tra các kĩ năng Tiếng Việt lớp 3 thuộc chủ điểm MĂNG NON (Tuần 1 và Tuần 2)