Thông tin đề

Kiểm tra chương bất phương trình

Lớp

8

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tự do

Ôn tập cách giải bất phương trình