Thông tin đề

Đề kiểm tra 1 tiết

Lớp

11

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tự do

Giới thiệu đề