Thông tin đề

Đề kiểm tra giữa học kỳ II - môn Toán lớp 5

Lớp

5

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Thi giữa kì II

Tự do

- Đề được ra theo 4 mức độ nhận thức của Thông tư 22.

- Đề tiếp cận phát triển năng lực học sinh.

- Dành cho học sinh khá, giỏi.