Thông tin đề

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ NĂM 2017 THẦY LÊ QUÂN

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Tự do

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2017 theo ma trận đề của Bộ Giáo Dục