Bài thi chương III – (Đề 3)

Lớp

4

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Mã đề thi: KTDL92788 (12:52 05/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

1

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề 3:

Kiểm tra về rút gọn, quy đồng, so sánh phân số; các phép tính về phân số.