Kiểm tra 1 tiết Đại (1) - Đề 1

Lớp

7

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Số hữu tỉ. Số thực

Mã đề thi: KTDL93499 (13:50 28/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

17

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Tự do

Giới thiệu đề