Bảng xếp hạng học sinh

TT
Tên học sinh
Tổng điểm khảo thí